Home / دانشگاه ازاد اسلامی

دانشگاه ازاد اسلامی

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد تجنک علیا – ترکام

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد تجنک علیا – ترکام ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد تجنک علیا – ترکام  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که …

ادامه مطلب

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد تجنک علیا – ترکام

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد تجنک علیا – ترکام دوره های بدون کنکور واحد تجنک علیا – ترکامدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به …

ادامه مطلب

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اکند – الله‌مرز

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اکند – الله‌مرز ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اکند – الله‌مرز  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود …

ادامه مطلب

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اکند – الله‌مرز

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اکند – الله‌مرز دوره های بدون کنکور واحد اکند – الله‌مرزدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. …

ادامه مطلب

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پایین‌ذغال‌منزل – پایین‌زرین‌کلا

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پایین‌ذغال‌منزل – پایین‌زرین‌کلا دوره های بدون کنکور واحد پایین‌ذغال‌منزل – پایین‌زرین‌کلادانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. …

ادامه مطلب

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پایین‌ذغال‌منزل – پایین‌زرین‌کلا

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پایین‌ذغال‌منزل – پایین‌زرین‌کلا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پایین‌ذغال‌منزل – پایین‌زرین‌کلا  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود …

ادامه مطلب

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد لیچ‌کوه – لیره‌سر

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد لیچ‌کوه – لیره‌سر دوره های بدون کنکور واحد لیچ‌کوه – لیره‌سردانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. …

ادامه مطلب

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد لیچ‌کوه – لیره‌سر

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد لیچ‌کوه – لیره‌سر ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد لیچ‌کوه – لیره‌سر  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود …

ادامه مطلب

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پشت‌جوب – پل‌سرا

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پشت‌جوب – پل‌سرا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پشت‌جوب – پل‌سرا  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود …

ادامه مطلب

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پشت‌جوب – پل‌سرا

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پشت‌جوب – پل‌سرا دوره های بدون کنکور واحد پشت‌جوب – پل‌سرادانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. …

ادامه مطلب

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد می‌رود – نصرت‌کلا

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد می‌رود – نصرت‌کلا دوره های بدون کنکور واحد می‌رود – نصرت‌کلادانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. …

ادامه مطلب

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد می‌رود – نصرت‌کلا

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد می‌رود – نصرت‌کلا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد می‌رود – نصرت‌کلا  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود …

ادامه مطلب

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد باقرتنگه – بالااحمدکلا

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد باقرتنگه – بالااحمدکلا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد باقرتنگه – بالااحمدکلا  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود …

ادامه مطلب

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد باقرتنگه – بالااحمدکلا

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد باقرتنگه – بالااحمدکلا دوره های بدون کنکور واحد باقرتنگه – بالااحمدکلادانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. …

ادامه مطلب

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کلاگرمحله – کلکینگ

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کلاگرمحله – کلکینگ ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کلاگرمحله – کلکینگ  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود …

ادامه مطلب

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کلاگرمحله – کلکینگ

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کلاگرمحله – کلکینگ دوره های بدون کنکور واحد کلاگرمحله – کلکینگدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. …

ادامه مطلب

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد دوزعنبر – دهکده طالقانی

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد دوزعنبر – دهکده طالقانی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد دوزعنبر – دهکده طالقانی  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که …

ادامه مطلب

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد دوزعنبر – دهکده طالقانی

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد دوزعنبر – دهکده طالقانی دوره های بدون کنکور واحد دوزعنبر – دهکده طالقانیدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به …

ادامه مطلب

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد مجره – مزجین

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد مجره – مزجین ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد مجره – مزجین  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود …

ادامه مطلب

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد مجره – مزجین

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد مجره – مزجین دوره های بدون کنکور واحد مجره – مزجیندانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. …

ادامه مطلب

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پروج – پیشگمان

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پروج – پیشگمان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پروج – پیشگمان  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود …

ادامه مطلب