Home / دانشگاه ازاد اسلامی

دانشگاه ازاد اسلامی

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد فارفار – قاپولوخ

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد فارفار – قاپولوخ ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد فارفار – قاپولوخ  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود …

ادامه مطلب

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد فارفار – قاپولوخ

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد فارفار – قاپولوخ دوره های بدون کنکور واحد فارفار – قاپولوخدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. …

ادامه مطلب

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کرده ده – کرگرتان

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کرده ده – کرگرتان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کرده ده – کرگرتان : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که …

ادامه مطلب

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کرده ده – کرگرتان

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کرده ده – کرگرتان دوره های بدون کنکور واحد کرده ده – کرگرتان دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود …

ادامه مطلب

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بابایلو – باش کلان

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بابایلو – باش کلان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بابایلو – باش کلان  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که …

ادامه مطلب

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بابایلو – باش کلان

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بابایلو – باش کلان دوره های بدون کنکور واحد بابایلو – باش کلاندانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به …

ادامه مطلب

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قرخ بلاغ – قره مسجد

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قرخ بلاغ – قره مسجد ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قرخ بلاغ – قره مسجد : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای …

ادامه مطلب

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قرخ بلاغ – قره مسجد

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قرخ بلاغ – قره مسجد دوره های بدون کنکور واحد قرخ بلاغ – قره مسجد دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی …

ادامه مطلب

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد شهنواز – شیویار

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد شهنواز – شیویار ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد شهنواز – شیویار : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود …

ادامه مطلب

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد شهنواز – شیویار

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد شهنواز – شیویار دوره های بدون کنکور واحد شهنواز – شیویار دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه …

ادامه مطلب

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد زرنق – زینجناب

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد زرنق – زینجناب ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد زرنق – زینجناب : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود …

ادامه مطلب

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد زرنق – زینجناب

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد زرنق – زینجناب دوره های بدون کنکور واحد زرنق – زینجناب دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه …

ادامه مطلب

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قپچاق – قران قیه

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قپچاق – قران قیه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قپچاق – قران قیه : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که …

ادامه مطلب

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قپچاق – قران قیه

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قپچاق – قران قیه دوره های بدون کنکور واحد قپچاق – قران قیه دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود …

ادامه مطلب

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد آبدار – آبریز

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد آبدار – آبریز ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد آبدار – آبریز : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود …

ادامه مطلب

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد چوبانلار – چیناب

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد چوبانلار – چیناب ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد چوبانلار – چیناب : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود …

ادامه مطلب

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد چوبانلار – چیناب

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد چوبانلار – چیناب دوره های بدون کنکور واحد چوبانلار – چیناب دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه …

ادامه مطلب

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد جلفا – جوان قلعه

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد جلفا – جوان قلعه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد جلفا – جوان قلعه : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که …

ادامه مطلب

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد جلفا – جوان قلعه

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد جلفا – جوان قلعه دوره های بدون کنکور واحد جلفا – جوان قلعه دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود …

ادامه مطلب

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته ریاضیات گسسيته وآمار حیاتی

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته ریاضیات گسسيته وآمار حیاتی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته ریاضیات گسسيته وآمار حیاتی : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که …

ادامه مطلب