Home / دانشگاه علمی کاربردی

دانشگاه علمی کاربردی

رشته های علمی کاربردی واحد فارفار – قاپولوخ

رشته های علمی کاربردی واحد فارفار – قاپولوخ رشته های علمی کاربردی واحد فارفار – قاپولوخ   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد فارفار – قاپولوخ   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه …

ادامه مطلب

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد فارفار – قاپولوخ

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد فارفار – قاپولوخ ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد فارفار – قاپولوخ: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد فارفار – قاپولوختحصیل …

ادامه مطلب

رشته های علمی کاربردی واحد کرده ده – کرگرتان

رشته های علمی کاربردی واحد کرده ده – کرگرتان رشته های علمی کاربردی واحد کرده ده – کرگرتان  : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد کرده ده – کرگرتان  دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام …

ادامه مطلب

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد کرده ده – کرگرتان

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد کرده ده – کرگرتان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد کرده ده – کرگرتان : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد …

ادامه مطلب

رشته های علمی کاربردی واحد بابایلو – باش کلان

رشته های علمی کاربردی واحد بابایلو – باش کلان رشته های علمی کاربردی واحد بابایلو – باش کلان   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد بابایلو – باش کلان   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام …

ادامه مطلب

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد بابایلو – باش کلان

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد بابایلو – باش کلان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد بابایلو – باش کلان: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد بابایلو …

ادامه مطلب

رشته های علمی کاربردی واحد قرخ بلاغ – قره مسجد

رشته های علمی کاربردی واحد قرخ بلاغ – قره مسجد رشته های علمی کاربردی واحد قرخ بلاغ – قره مسجد  : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد قرخ بلاغ – قره مسجد  دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از …

ادامه مطلب

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد قرخ بلاغ – قره مسجد

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد قرخ بلاغ – قره مسجد ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد قرخ بلاغ – قره مسجد : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی …

ادامه مطلب

رشته های علمی کاربردی واحد شهنواز – شیویار

رشته های علمی کاربردی واحد شهنواز – شیویار رشته های علمی کاربردی واحد شهنواز – شیویار : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد شهنواز – شیویار دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه …

ادامه مطلب

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد شهنواز – شیویار

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد شهنواز – شیویار ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد شهنواز – شیویار : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد شهنواز – …

ادامه مطلب

رشته های علمی کاربردی واحد زرنق – زینجناب

رشته های علمی کاربردی واحد زرنق – زینجناب رشته های علمی کاربردی واحد زرنق – زینجناب : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد زرنق – زینجناب دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه …

ادامه مطلب

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد زرنق – زینجناب

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد زرنق – زینجناب ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد زرنق – زینجناب : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد زرنق – …

ادامه مطلب

رشته های علمی کاربردی واحد قپچاق – قران قیه

رشته های علمی کاربردی واحد قپچاق – قران قیه رشته های علمی کاربردی واحد قپچاق – قران قیه : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد قپچاق – قران قیه دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام …

ادامه مطلب

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد قپچاق – قران قیه

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد قپچاق – قران قیه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد قپچاق – قران قیه : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد …

ادامه مطلب

رشته های علمی کاربردی واحد آبدار – آبریز

رشته های علمی کاربردی واحد آبدار – آبریز رشته های علمی کاربردی واحد آبدار – آبریز : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد آبدار – آبریز دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه …

ادامه مطلب

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد آبدار – آبریز

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد آبدار – آبریز ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد آبدار – آبریز : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد آبدار – …

ادامه مطلب

رشته های علمی کاربردی واحد چوبانلار – چیناب

رشته های علمی کاربردی واحد چوبانلار – چیناب رشته های علمی کاربردی واحد چوبانلار – چیناب : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد چوبانلار – چیناب دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه …

ادامه مطلب

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد چوبانلار – چیناب

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد چوبانلار – چیناب ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد چوبانلار – چیناب : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد چوبانلار – …

ادامه مطلب

رشته های علمی کاربردی واحد جلفا – جوان قلعه

رشته های علمی کاربردی واحد جلفا – جوان قلعه رشته های علمی کاربردی واحد جلفا – جوان قلعه : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد جلفا – جوان قلعه دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام …

ادامه مطلب

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد جلفا – جوان قلعه

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد جلفا – جوان قلعه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد جلفا – جوان قلعه : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد …

ادامه مطلب

رشته های علمی کاربردی رشته ریاضیات گسسيته وآمار حیاتی

رشته های علمی کاربردی رشته ریاضیات گسسيته وآمار حیاتی رشته کاردانی فنی ریاضیات گسسيته وآمار حیاتی : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته کاردانی فنی ریاضیات گسسيته وآمار حیاتی دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی …

ادامه مطلب