Home / دانشگاه علمی کاربردی

دانشگاه علمی کاربردی

رشته های علمی کاربردی واحد تجنک علیا – ترکام

رشته های علمی کاربردی واحد تجنک علیا – ترکام رشته های علمی کاربردی واحد تجنک علیا – ترکام   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد تجنک علیا – ترکام   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام …

ادامه مطلب

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد تجنک علیا – ترکام

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد تجنک علیا – ترکام ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد تجنک علیا – ترکام: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد تجنک …

ادامه مطلب

رشته های علمی کاربردی واحد اکند – الله‌مرز

رشته های علمی کاربردی واحد اکند – الله‌مرز رشته های علمی کاربردی واحد اکند – الله‌مرز   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد اکند – الله‌مرز   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه …

ادامه مطلب

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد اکند – الله‌مرز

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد اکند – الله‌مرز ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد اکند – الله‌مرز: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد اکند – الله‌مرزتحصیل …

ادامه مطلب

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد پایین‌ذغال‌منزل – پایین‌زرین‌کلا

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد پایین‌ذغال‌منزل – پایین‌زرین‌کلا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد پایین‌ذغال‌منزل – پایین‌زرین‌کلا: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد پایین‌ذغال‌منزل – پایین‌زرین‌کلاتحصیل …

ادامه مطلب

رشته های علمی کاربردی واحد پایین‌ذغال‌منزل – پایین‌زرین‌کلا

رشته های علمی کاربردی واحد پایین‌ذغال‌منزل – پایین‌زرین‌کلا رشته های علمی کاربردی واحد پایین‌ذغال‌منزل – پایین‌زرین‌کلا   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد پایین‌ذغال‌منزل – پایین‌زرین‌کلا   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه …

ادامه مطلب

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد لیچ‌کوه – لیره‌سر

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد لیچ‌کوه – لیره‌سر ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد لیچ‌کوه – لیره‌سر: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد لیچ‌کوه – لیره‌سرتحصیل …

ادامه مطلب

رشته های علمی کاربردی واحد لیچ‌کوه – لیره‌سر

رشته های علمی کاربردی واحد لیچ‌کوه – لیره‌سر رشته های علمی کاربردی واحد لیچ‌کوه – لیره‌سر   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد لیچ‌کوه – لیره‌سر   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه …

ادامه مطلب

رشته های علمی کاربردی واحد پشت‌جوب – پل‌سرا

رشته های علمی کاربردی واحد پشت‌جوب – پل‌سرا رشته های علمی کاربردی واحد پشت‌جوب – پل‌سرا   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد پشت‌جوب – پل‌سرا   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه …

ادامه مطلب

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد پشت‌جوب – پل‌سرا

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد پشت‌جوب – پل‌سرا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد پشت‌جوب – پل‌سرا: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد پشت‌جوب – پل‌سراتحصیل …

ادامه مطلب

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد می‌رود – نصرت‌کلا

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد می‌رود – نصرت‌کلا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد می‌رود – نصرت‌کلا: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد می‌رود – نصرت‌کلاتحصیل …

ادامه مطلب

رشته های علمی کاربردی واحد می‌رود – نصرت‌کلا

رشته های علمی کاربردی واحد می‌رود – نصرت‌کلا رشته های علمی کاربردی واحد می‌رود – نصرت‌کلا   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد می‌رود – نصرت‌کلا   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه …

ادامه مطلب

رشته های علمی کاربردی واحد باقرتنگه – بالااحمدکلا

رشته های علمی کاربردی واحد باقرتنگه – بالااحمدکلا رشته های علمی کاربردی واحد باقرتنگه – بالااحمدکلا   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد باقرتنگه – بالااحمدکلا   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه …

ادامه مطلب

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد باقرتنگه – بالااحمدکلا

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد باقرتنگه – بالااحمدکلا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد باقرتنگه – بالااحمدکلا: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد باقرتنگه – بالااحمدکلاتحصیل …

ادامه مطلب

رشته های علمی کاربردی واحد کلاگرمحله – کلکینگ

رشته های علمی کاربردی واحد کلاگرمحله – کلکینگ رشته های علمی کاربردی واحد کلاگرمحله – کلکینگ   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد کلاگرمحله – کلکینگ   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه …

ادامه مطلب

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد کلاگرمحله – کلکینگ

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد کلاگرمحله – کلکینگ ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد کلاگرمحله – کلکینگ: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد کلاگرمحله – کلکینگتحصیل …

ادامه مطلب

رشته های علمی کاربردی واحد دوزعنبر – دهکده طالقانی

رشته های علمی کاربردی واحد دوزعنبر – دهکده طالقانی رشته های علمی کاربردی واحد دوزعنبر – دهکده طالقانی   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد دوزعنبر – دهکده طالقانی   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام …

ادامه مطلب

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد دوزعنبر – دهکده طالقانی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد دوزعنبر – دهکده طالقانی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد دوزعنبر – دهکده طالقانی: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد دوزعنبر …

ادامه مطلب

رشته های علمی کاربردی واحد مجره – مزجین

رشته های علمی کاربردی واحد مجره – مزجین رشته های علمی کاربردی واحد مجره – مزجین   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد مجره – مزجین   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه …

ادامه مطلب

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد مجره – مزجین

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد مجره – مزجین ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد مجره – مزجین: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد مجره – مزجینتحصیل …

ادامه مطلب

رشته های علمی کاربردی واحد پروج – پیشگمان

رشته های علمی کاربردی واحد پروج – پیشگمان رشته های علمی کاربردی واحد پروج – پیشگمان   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد پروج – پیشگمان   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه …

ادامه مطلب