Home / مدرسه

مدرسه

کارت ورود به جلسه تیزهوشان تجنک علیا – ترکام

کارت ورود به جلسه تیزهوشان تجنک علیا – ترکام کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان تجنک علیا – ترکام را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس شاهد تجنک علیا – ترکام

ثبت نام مدارس شاهد تجنک علیا – ترکام ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد تجنک علیا – ترکام در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد تجنک علیا – ترکام طبق روال سال های اخیر در …

ادامه مطلب

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان تجنک علیا – ترکام

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان تجنک علیا – ترکام مدارس تیزهوشان تجنک علیا – ترکام  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس …

ادامه مطلب

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان تجنک علیا – ترکام  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان تجنک علیا – ترکام   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان تجنک علیا – ترکام : آزمون مدارس تیزهوشان تجنک علیا – ترکام هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی تجنک علیا – ترکام

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی تجنک علیا – ترکام ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی تجنک علیا – ترکام  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی …

ادامه مطلب

کارت ورود به جلسه تیزهوشان اکند – الله‌مرز

کارت ورود به جلسه تیزهوشان اکند – الله‌مرز کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان اکند – الله‌مرز را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس شاهد اکند – الله‌مرز

ثبت نام مدارس شاهد اکند – الله‌مرز ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد اکند – الله‌مرز در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد اکند – الله‌مرز طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی …

ادامه مطلب

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان اکند – الله‌مرز

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان اکند – الله‌مرز مدارس تیزهوشان اکند – الله‌مرز  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان اکند …

ادامه مطلب

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان اکند – الله‌مرز  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان اکند – الله‌مرز   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان اکند – الله‌مرز : آزمون مدارس تیزهوشان اکند – الله‌مرز هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اکند – الله‌مرز

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اکند – الله‌مرز ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اکند – الله‌مرز  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی پایین‌ذغال‌منزل – پایین‌زرین‌کلا

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی پایین‌ذغال‌منزل – پایین‌زرین‌کلا ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی پایین‌ذغال‌منزل – پایین‌زرین‌کلا  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این …

ادامه مطلب

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان پایین‌ذغال‌منزل – پایین‌زرین‌کلا  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان پایین‌ذغال‌منزل – پایین‌زرین‌کلا   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان پایین‌ذغال‌منزل – پایین‌زرین‌کلا : آزمون مدارس تیزهوشان پایین‌ذغال‌منزل – پایین‌زرین‌کلا هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت …

ادامه مطلب

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان پایین‌ذغال‌منزل – پایین‌زرین‌کلا

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان پایین‌ذغال‌منزل – پایین‌زرین‌کلا مدارس تیزهوشان پایین‌ذغال‌منزل – پایین‌زرین‌کلا  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان پایین‌ذغال‌منزل …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس شاهد پایین‌ذغال‌منزل – پایین‌زرین‌کلا

ثبت نام مدارس شاهد پایین‌ذغال‌منزل – پایین‌زرین‌کلا ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد پایین‌ذغال‌منزل – پایین‌زرین‌کلا در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد پایین‌ذغال‌منزل – پایین‌زرین‌کلا طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی …

ادامه مطلب

کارت ورود به جلسه تیزهوشان پایین‌ذغال‌منزل – پایین‌زرین‌کلا

کارت ورود به جلسه تیزهوشان پایین‌ذغال‌منزل – پایین‌زرین‌کلا کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان پایین‌ذغال‌منزل – پایین‌زرین‌کلا را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی لیچ‌کوه – لیره‌سر

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی لیچ‌کوه – لیره‌سر ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی لیچ‌کوه – لیره‌سر  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این …

ادامه مطلب

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان لیچ‌کوه – لیره‌سر

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان لیچ‌کوه – لیره‌سر مدارس تیزهوشان لیچ‌کوه – لیره‌سر  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان لیچ‌کوه …

ادامه مطلب

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان لیچ‌کوه – لیره‌سر  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان لیچ‌کوه – لیره‌سر   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان لیچ‌کوه – لیره‌سر : آزمون مدارس تیزهوشان لیچ‌کوه – لیره‌سر هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس شاهد لیچ‌کوه – لیره‌سر

ثبت نام مدارس شاهد لیچ‌کوه – لیره‌سر ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد لیچ‌کوه – لیره‌سر در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد لیچ‌کوه – لیره‌سر طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی …

ادامه مطلب

کارت ورود به جلسه تیزهوشان لیچ‌کوه – لیره‌سر

کارت ورود به جلسه تیزهوشان لیچ‌کوه – لیره‌سر کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان لیچ‌کوه – لیره‌سر را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت …

ادامه مطلب

کارت ورود به جلسه تیزهوشان پشت‌جوب – پل‌سرا

کارت ورود به جلسه تیزهوشان پشت‌جوب – پل‌سرا کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان پشت‌جوب – پل‌سرا را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت …

ادامه مطلب