Home / مدرسه

مدرسه

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی نرژی – ورگنبد

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی نرژی – ورگنبد ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی نرژی – ورگنبد  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این …

ادامه مطلب

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان نرژی – ورگنبد  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان نرژی – ورگنبد   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان نرژی – ورگنبد : آزمون مدارس تیزهوشان نرژی – ورگنبد هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت …

ادامه مطلب

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان نرژی – ورگنبد

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان نرژی – ورگنبد مدارس تیزهوشان نرژی – ورگنبد  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان نرژی …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس شاهد نرژی – ورگنبد

ثبت نام مدارس شاهد نرژی – ورگنبد ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد نرژی – ورگنبد در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد نرژی – ورگنبد طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی …

ادامه مطلب

کارت ورود به جلسه تیزهوشان نرژی – ورگنبد

کارت ورود به جلسه تیزهوشان نرژی – ورگنبد کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان نرژی – ورگنبد را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت …

ادامه مطلب

کارت ورود به جلسه تیزهوشان کولسه امین – گردک

کارت ورود به جلسه تیزهوشان کولسه امین – گردک کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان کولسه امین – گردک را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس شاهد کولسه امین – گردک

ثبت نام مدارس شاهد کولسه امین – گردک ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد کولسه امین – گردک در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد کولسه امین – گردک طبق روال سال های اخیر در …

ادامه مطلب

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان کولسه امین – گردک

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان کولسه امین – گردک مدارس تیزهوشان کولسه امین – گردک  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس …

ادامه مطلب

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کولسه امین – گردک  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کولسه امین – گردک   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کولسه امین – گردک : آزمون مدارس تیزهوشان کولسه امین – گردک هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کولسه امین – گردک

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کولسه امین – گردک ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کولسه امین – گردک  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی …

ادامه مطلب

کارت ورود به جلسه تیزهوشان بانی‌میران – برده‌رش علیا

کارت ورود به جلسه تیزهوشان بانی‌میران – برده‌رش علیا کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان بانی‌میران – برده‌رش علیا را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس شاهد بانی‌میران – برده‌رش علیا

ثبت نام مدارس شاهد بانی‌میران – برده‌رش علیا ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد بانی‌میران – برده‌رش علیا در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد بانی‌میران – برده‌رش علیا طبق روال سال های اخیر در …

ادامه مطلب

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان بانی‌میران – برده‌رش علیا

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان بانی‌میران – برده‌رش علیا مدارس تیزهوشان بانی‌میران – برده‌رش علیا  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس …

ادامه مطلب

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بانی‌میران – برده‌رش علیا  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بانی‌میران – برده‌رش علیا   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بانی‌میران – برده‌رش علیا : آزمون مدارس تیزهوشان بانی‌میران – برده‌رش علیا هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بانی‌میران – برده‌رش علیا

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بانی‌میران – برده‌رش علیا ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بانی‌میران – برده‌رش علیا  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی …

ادامه مطلب

کارت ورود به جلسه تیزهوشان کره گل – کوره دره سفلی

کارت ورود به جلسه تیزهوشان کره گل – کوره دره سفلی کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان کره گل – کوره دره سفلی را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس شاهد کره گل – کوره دره سفلی

ثبت نام مدارس شاهد کره گل – کوره دره سفلی ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد کره گل – کوره دره سفلی در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد کره گل – کوره دره سفلی …

ادامه مطلب

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان کره گل – کوره دره سفلی

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان کره گل – کوره دره سفلی مدارس تیزهوشان کره گل – کوره دره سفلی  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس …

ادامه مطلب

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کره گل – کوره دره سفلی  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کره گل – کوره دره سفلی   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کره گل – کوره دره سفلی : آزمون مدارس تیزهوشان کره گل – کوره دره سفلی هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کره گل – کوره دره سفلی

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کره گل – کوره دره سفلی ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کره گل – کوره دره سفلی  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سرنژمار – سعدوسلیمان

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سرنژمار – سعدوسلیمان ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سرنژمار – سعدوسلیمان  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این …

ادامه مطلب