Home / مدرسه

مدرسه

کارت ورود به جلسه تیزهوشان فارفار – قاپولوخ

کارت ورود به جلسه تیزهوشان فارفار – قاپولوخ کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان فارفار – قاپولوخ را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس شاهد فارفار – قاپولوخ

ثبت نام مدارس شاهد فارفار – قاپولوخ ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد فارفار – قاپولوخ در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد فارفار – قاپولوخ طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی …

ادامه مطلب

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان فارفار – قاپولوخ

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان فارفار – قاپولوخ مدارس تیزهوشان فارفار – قاپولوخ  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان فارفار …

ادامه مطلب

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان فارفار – قاپولوخ  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان فارفار – قاپولوخ   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان فارفار – قاپولوخ : آزمون مدارس تیزهوشان فارفار – قاپولوخ هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی فارفار – قاپولوخ

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی فارفار – قاپولوخ   ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی فارفار – قاپولوخ  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس شاهد کرده ده – کرگرتان

ثبت نام مدارس شاهد کرده ده – کرگرتان ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد کرده ده – کرگرتاندر سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد کرده ده – کرگرتانطبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع …

ادامه مطلب

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان کرده ده – کرگرتان

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان کرده ده – کرگرتان مدارس تیزهوشان کرده ده – کرگرتان هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کرده ده – کرگرتان

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کرده ده – کرگرتان ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کرده ده – کرگرتان : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی …

ادامه مطلب

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کرده ده – کرگرتان  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کرده ده – کرگرتان   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کرده ده – کرگرتان : آزمون مدارس تیزهوشان کرده ده – کرگرتان هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان …

ادامه مطلب

کارت ورود به جلسه تیزهوشان کرده ده – کرگرتان

کارت ورود به جلسه تیزهوشان کرده ده – کرگرتان کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان کرده ده – کرگرتانرا چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت …

ادامه مطلب

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان بابایلو – باش کلان

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان بابایلو – باش کلان مدارس تیزهوشان بابایلو – باش کلان  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بابایلو – باش کلان

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بابایلو – باش کلان ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بابایلو – باش کلان  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی …

ادامه مطلب

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان قرخ بلاغ – قره مسجد

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان قرخ بلاغ – قره مسجد مدارس تیزهوشان قرخ بلاغ – قره مسجد هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی قرخ بلاغ – قره مسجد

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی قرخ بلاغ – قره مسجد ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی قرخ بلاغ – قره مسجد : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و …

ادامه مطلب

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان شهنواز – شیویار

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان شهنواز – شیویار مدارس تیزهوشان شهنواز – شیویار هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان شهنواز …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی شهنواز – شیویار

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی شهنواز – شیویار ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی شهنواز – شیویار : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این …

ادامه مطلب

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان زرنق – زینجناب

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان زرنق – زینجناب مدارس تیزهوشان زرنق – زینجناب هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان زرنق …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی زرنق – زینجناب

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی زرنق – زینجناب ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی زرنق – زینجناب : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این …

ادامه مطلب

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان قپچاق – قران قیه

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان قپچاق – قران قیه مدارس تیزهوشان قپچاق – قران قیه هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی قپچاق – قران قیه

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی قپچاق – قران قیه ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی قپچاق – قران قیه : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی …

ادامه مطلب